107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 1 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 2 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 3 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 4 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 5 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 6 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 7 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 8 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 9 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 10 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 11 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 12 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 13 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 14 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 15 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 16 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 17 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 18 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 19 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 20 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 21 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 22 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 23 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 24 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 25 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 26 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 27 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 28 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 29 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 30 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 31 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 32 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 33 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 34 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 35 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 36 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 37 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 38 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 39 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 40 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 41 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 42 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 43 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 44 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 45 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 46 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 47 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 48 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 49 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 50 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 51 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 52 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 53 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 54 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 55 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 56 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 57 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 58 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 59 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 60 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 61 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 62 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 63 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 64 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 65 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 66 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 67 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 68 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 69 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 70 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 71 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 72 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 73 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 74 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 75 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 76 of 77.
107 Plympton Court, San Jose, CA. Photo 77 of 77.

107 Plympton Court

San Jose, CA
Sold For: $1,000,000
3 Beds, 2 Baths
1,513 sq ft
107 Plympton Court
1/77
1